กองทุนอีทีเอฟคืออะไร กองทุนอีทีเอฟ (Exchange Traded Fund) คือ กองทุนรวมที่ลงทุนในทองคำจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (เสมือนเป็นการลงทุนในหุ้นที่นำเงินไปซื้อทองคำจริงมาสะสมไว้) ซึ่งนักลงทุน จะได้รับผลตอบแทนในรูปของส่วนต่างราคาซื้อ / ขาย ทองคำภายในประเทศ ตามประกาศของสมาคมค้าทองคำแห่งประเทศไทย (และต่างประเทศในกองทุน GLD อยู่ในรูปของส่วนต่างราคาทองคำในต่างประเทศ)

อนึ่งทางบริษัท ฮั่วเซ่งเฮง โกลด์ ฟิวเจอร์ส จำกัด เป็นในบริษัทฯที่ได้รับแต่งตั้งจากบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมชั้นนำ ให้ทำหน้าที่เป็นผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุน ( Participating Dealer = PD ) และผู้ดูแลสภาพคล่อง ( Market Maker = MM ) ให้กับนักลงทุนที่ลงทุนในกองทุน
โกลด์อีทีเอฟ ซึ่งขณะนี้เรามีกองทุนโกลด์อีทีเอฟให้นักลงทุนได้เลือกลงทุนดังนี้

  1. กองทุนเปิดเคแทม โกลด์ อีทีเอฟ แทร็กเกอร์ (“GLD”)
โดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน)
  2. กองทุนเปิดเค โกลด์ อีทีเอฟ (“KG965”)
โดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม กสิกรไทย จำกัด
  3. กองทุนเปิดบัวหลวงเชโกล์อีทีเอฟ (“BCHAY”)
โดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด
  4. กองทุนเปิดธนชาตอีทีเอฟทองคำแท่ง (“TGOLDETF”)
โดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาต จำกัด

โดยมีนโยบายลงทุนที่มุ่งเน้นลงทุนในทองคำแท่งเพื่อสร้างผลตอบแทนให้กับนักลงทุน ในอัตราที่ใกล้เคียง กับผลตอบแทนของราคาทองคำหักด้วยค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายในการจัดการทั้งหมด ของกองทุน

 
 
     
 
 

เลขที่บัญชีสำหรับการชำระเงินออม

ลูกค้าสามารถเลือกเปิดบัญชีซื้อขายฯอย่างใดอย่างหนึ่ง กับ
บริษัทฯ ได้ 2 ประเภท ดังนี้

1. บัญชีเงินสดวางหลักประกันเต็มจำนวน ( Cash Balance Account )
    ลูกค้าจะต้องทำการฝากเงินเท่ากับจำนวนที่จะทำการซื้อขายโดยเงินฝากดังกล่าวจะได้
    รับ ดอกเบี้ยตามอัตราที่บริษัทฯ กำหนด

    ลูกค้าสามารถซื้อขายได้ตามจำนวนเงินที่ฝากเข้ามา หรือตามที่บริษัทฯ กำหนด     (พิจารณาจากเอกสารประกอบการเปิดบัญชี)


2. บัญชีเงินสดแบบมีหลักประกัน ( Cash Account )


ลูกค้าสามารถซื้อขายฯ ได้ไม่เกินวงเงินตามที่บริษัทฯกำหนด โดยพิจารณาตามเอกสารประกอบการเปิดบัญชี ลูกค้าจะต้องทำการวางหลักประกัน ก่อนทำการซื้อขายในอัตราร้อยละ 15 ของวงเงินที่ได้รับโดยกรณีฝากเป็นเงินสด จะได้ดอกเบี้ยฝากในอัตราที่บริษัทฯ กำหนด

การชำระเงินค่าซื้อขายฯ จะชำระผ่านการตัดบัญชีธนาคาร หลังจากวันที่ทำการซื้อขาย 3 วันทำการ (T+3) หากกรณีที่ทำการซื้อขายภายในวันเดียวกัน ลูกค้าจะได้รับหรือชำระเพิ่มเฉพาะส่วนต่างของการซื้อ-ขาย

เตรียมเอกสารประกอบการเปิดบัญชี

1. เตรียมเอกสารประกอบการเปิดบัญชี ดังนี้

บุคคลธรรมดา ผู้มีสัญชาติไทย
- สำเนาบัตรประชาชน
- สำเนาทะเบียนบ้าน (หน้าที่มีชื่อและเลขที่บ้านปรากฏ)
- สำเนาบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ หรือเงินฝากประจำย้อนหลัง 3 เดือน
- สำเนาหน้าแรกของสมุดบัญชีเงินฝาก สำหรับใช้หักบัญชีเงินฝากอัตโนมัต ATS
- อากรแสตมป์ 30 บาท

บุคคลธรรมดา ชาวต่างประเทศ
- สำเนาหนังสือเดินทาง Passport
- สำเนาใบอนุญาตการทำงาน ( Work Permit สำหรับชาวต่างชาติที่ทำงานใน   ประเทศไทย)
- สำเนาหน้าแรกของสมุดบัญชีเงินฝาก สำหรับใช้หักบัญชีเงินฝากอัตโนมัต ATS
- อากรแสตมป์ 30 บาท
** เอกสารทุกฉบับ กรุณาเซ้นรับรองสำเนาถูกต้อง **

2. ติดต่อขอรับรับเอกสารเปิดบัญชี พร้อมกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน โดยติดต่อเปิดบัญชี ซื้อ
    ขายฯ ด้วยตนเองที่บริษัทฯ

3. เมื่อทางบริษัทฯ ตรวจสอบข้อมูลและทำการเปิดบัญชีให้ท่านเสร็จเรียบร้อยแล้ว ท่าน     สามารถเริ่มซื้อขายได้


1. ATS


ATS   ผ่านระบบการหักบัญชี ตามเกณฑ์ของแต่ละธนาคาร

ชื่อ
นามสกุล
เบอร์ติดต่อ
อีเมล์
รายละเอียด
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่
บริษัท ฮั่วเซ่งเฮง โกลด์ ฟิวเจอร์ส จำกัด
อาคารฮั่วเซ่งเฮง 2 ชั้น 5
โทรศัพท์ 02 223 2288
โทรสาร 02 223 1333
อีเมล์ etf@hshfutures.com

เวลาทำการบริษัท
วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 8.30 – 17.30 น.
ดาวน์โหลดแผนที่