กองทุนรวมคืออะไร กองทุนรวม (Mutual Fund) เป็นการรวบรวมเงินจากผู้ซื้อหน่วยลงทุนหลายๆ ราย ที่มีวัตถุประสงค์การลงทุนแบบเดียวกัน ไปลงทุน โดยจะได้รับการบริหารจัดการจากบริษัทจัดการกองทุนซึ่งทำหน้าที่ลงทุนแทนนักลงทุน (ซึ่งคือผู้ถือหน่วยลงทุน) เพื่อสร้างผลตอบแทนให้กับให้กับกองทุน ภายใต้นโยบายการลงทุน และวัตถุประสงค์ของกองทุนที่ได้รับอนุมัติจากสำนักงาน ก.ล.ต, จากนั้นจึงนำผลตอบแทนที่ได้มาเฉลี่ยกลับคืนให้กับผู้ซื้อหน่วยลงทุนตามสัดส่วนการลงทุนในกองทุนรวมนั้น ซึ่งจะต้องมีการเลือกสรรหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินในการลงทุนอย่างสมเหตุสมผลตามหลักวิชาการ มีการติดตามสถานการณ์เศรษฐกิจและการลงทุนอย่างใกล้ชิด รวมทั้งต้องมีการวัดและประเมินผลการลงทุนออย่างสม่ำเสมอ

ช่องทางการซื้อขาย

เลือกลงทุนในกองทุนที่ฮั่วเซ่งเฮงเป็นตัวแทนจำหน่าย ได้ที่บริษัท ฮั่วเซ่งเฮงโกล์ด ฟิวเจอร์ส จำกัดอาคารฮั่วเซ่งเฮง 2 ชั้น 5 ด้วยการสมัครและเปิดบัญชีเพื่อซื้อขายกองทุนรวมของแต่ละ บลจ. ผ่านบริษัทฯ

สำหรับลูกค้าที่มีความประสงค์เปิดบัญชีกองทุนของแต่ละ บลจ.ผ่าน บริษัทฯต้องกรอกเอกสารเปิดบัญชี โดยลูกค้าสามารถดำเนินการดังนี้

1. กรอกเอกสารและลงลายมือชื่อในเอกสาร ดังนี้

1) คำขอเปิดบัญชี ของ บลจ (แต่ละ บลจ.ที่เลือกลงทุน)
2) ใบคำสั่งซื้อกองทุน
3) แบบประเมินความเสี่ยง
4) สมุดบัญชีกองุทน (ถ้ามี)
5) เอกสารแนบอื่น (ถ้ามี)2. เตรียมเอกสารประกอบการเปิดบัญชี ดังนี้
บุคคลธรรมดา

1) สำเนาบัตรประชาชน
2) สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารหน้าแรก
    (เพื่อรับเงินค่าขายคืนผ่านบัญชี)

นิติบุคคล

สำเนาหนังสือรับรองของกระทรวงพาณิชย์หนังสือมอบอำนาจ (ถ้ามี)
สำเนาบัตรประชาชนของผู้มีอำนาจลงนามแทน
** เอกสารทุกฉบับ กรุณาเซ็นต์รับรองสำเนาถูกต้อง **

3. เจ้าหน้าที่นัดรับเอกสาร หรือจะนำส่งเอกสารด้วยตนเอง หรือจัดส่งเอกสาร
    ทั้งหมด มายัง

ส่วนบริหารและประสานงาน / ฝ่ายบริหารกองทุน
บริษัท ฮั่วเซ่งเฮง โกลด์ ฟิวเจอร์ส จำกัด
255 – 257 อาคารฮั่วเซ่งเฮง 2 ชั้น 5 ถนนเยาวราช
แขวงสัมพันธวงศ์ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพ 10100

 

หมายเหตุ ในกรณีเร่งด่วน ท่านอาจ Fax เอกสารเปิดบัญชีกองทุน, สำเนาบัตร ประชาชน, สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารหน้าแรก ซึ่งเซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง แล้วมาที่ HGF โทรสาร 02 223 4733 ก่อนส่งเอกสารฉบับจริง   
   

1. เงินโอน


( คลิ๊กเพื่อดาวโหลดเลขที่บัญชี กองทุนรวม )

ชื่อ
นามสกุล
เบอร์ติดต่อ
อีเมล์
รายละเอียด
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่
บริษัท ฮั่วเซ่งเฮง โกลด์ ฟิวเจอร์ส จำกัด
อาคารฮั่วเซ่งเฮง 2 ชั้น 5
โทรศัพท์ 02 223 2288
โทรสาร 02 223 1333
อีเมล์ mfund@hshfutures.com

เวลาทำการบริษัท
วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 8.30 – 17.30 น.
ดาวน์โหลดแผนที่