ชื่อ
นามสกุล
เบอร์ติดต่อ
อีเมล์
สถานที่
(สะดวกในการติดต่อ)
ลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ( ฟิวเจอร์ส ) ที่ซื้อขายในตลาดอนุพันธ์
เป็นสัญญาหรือเครื่องมือทางการเงินที่มูลค่าของสัญญาขึ้นอยู่กับมูลค่าของสินค้าอ้างอิง (Underlying Asset) มีลักษณะเด่น คือ สามารถทำกำไรได้ทั้งสองทาง ไม่ว่าราคาจะเป็นขาขึ้นหรือขาลง หากคาดการณ์ว่าราคาจะเพิ่มขึ้นก็สามารถซื้อก่อนขายทีหลัง แต่หากมองว่าราคาจะลดลง ก็สามารถขายก่อนและซื้อกลับทีหลัง จึงเรียกได้ว่า ทุกการเคลื่อนไหวของราคาสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ( ฟิวเจอร์ส ) คือ โอกาสในการทำกำไรด้วยเงินลงทุนที่น้อยกว่า สามารถซื้อขายทั้งรอบเช้า กลางวันและกลางคืน และให้ผลตอบแทนที่มากกว่า โดยมีขั้นตอนการซื้อขายที่สะดวกรวดเร็วทันสมัย และมีความปลอดภัยของข้อมูลสูง

นอกจากนี้ บริษัท ฮั่วเซ่งเฮง โกลด์ ฟิวเจอร์ส จำกัด (“บริษัทฯ”) ซึ่งได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจ ตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าได้อำนวยความสะดวกให้นักลงทุนสามารถติดตามสถานการณ์ ข้อมูลข่าวสาร บทวิเคราะห์ รวมถึงสถานการณ์ซื้อขาย ของตนเองผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ โดยในปัจจุบันสินค้าอ้างอิงที่ซื้อขายได้ คือGold Futures

Gold Futures เป็นเครื่องมือที่ผู้ลงทุนสามารถใช้ทำกำไรได้ตามความคาดการณ์ที่มีต่อราคาทองคำได้ทั้งในภาวะราคาทองขาขึ้นและราคาทองขาลง ด้วยคุณลักษณะเด่น ที่สามารถซื้อก่อนขาย หรือขายก่อนซื้อก็ได้ และใช้เงินลงทุนน้อย ประกอบกับทั้งราคาทองคำมีการเคลื่อนไหวที่ไม่สัมพันธ์กับราคาหุ้น โกลด์ ฟิวเจอร์ส จึงเป็นทางเลือกที่น่าสนใจในการทำกำไร และกระจายความเสี่ยงของพอร์ตลงทุน ผู้ลงทุนสามารถซื้อขายโกลด์ ฟิวเจอร์ส ได้ง่าย สะดวก ผ่านระบบซื้อขายอิเล็กทรอนิกส์ของตลาดอนุพันธ์ (TFEX) โดยมีบริษัท สำนักหักบัญชี (ประเทศไทย) จำกัด เป็นผู้ประกันการชำระราคาจากการซื้อขาย และมีสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เป็นผู้กำกับดูแลการดำเนินงานของตลาดอนุพันธ์และบริษัทสมาชิก ผู้ลงทุนจึงมั่นใจได้ว่าในทุกๆ การซื้อขายในตลาดอนุพันธ์ โปร่งใส ยุติธรรม และเชื่อถือได้ ตลาดอนุพันธ์เปิดซื้อขาย Gold Futures 2 ประเภท ดังนี้

- 50 Baht Gold Futures เปิดซื้อขาย เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2552

- 10 Baht Gold Futures เปิดซื้อขาย เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2553

ลักษณะของสัญญา 50 Baht Gold Futures 10 Baht Gold Futures

ลักษณะสัญญา Gold Futures

10 Baht Gold Futures 50 Baht Gold Futures
สินค้าอ้างอิง ทองคำแท่งที่มีความบริสุทธิ์ 96.5%
ชื่อย่อสัญญา GF10 GF
ขนาดของสัญญา 1 สัญญามีขนาดเท่ากับ ทองคำน้ำหนัก 10 บาท (152.44 กรัม) (ทองคำหนัก 1 บาท = 15.244 กรัม) 1 สัญญามีขนาดเท่ากับ ทองคำน้ำหนัก 50 บาท (762.20 กรัม) (ทองคำหนัก 1 บาท = 15.244 กรัม)
เดือนที่สัญญาสิ้นสุดอายุ เดือนคู่ (กุมภาพันธ์ เมษายน มิถุนายน สิงหาคม ตุลาคม และธันวาคม) ใกล้ที่สุด 3 ลำดับ
ช่วงราคาซื้อขายขั้นต่ำ 10 บาท (คิดเป็นมูลค่า 100 บาทต่อสัญญา 10 บาท (คิดเป็นมูลค่า 500 บาทต่อสัญญา)
เวลาซื้อขาย Pre – open (ช่วงก่อนเปิดตลาด) 9.15 – 9.45 น.
Morning session (ช่วงเช้า) 9.45 – 12.30 น.
Pre – open (ช่วงก่อนเปิดตลาด) 14.00 – 14.30 น.
Afternoon session (ช่วงบ่าย) 14.30 – 16.55 น.
Pre – open (ช่วงก่อนเปิดตลาด) 19.15 – 19.45 น.
Night session (ช่วงกลางคืน) 19.30 – 22.30 น.
การจำกัดฐานะ ตลาดอนุพันธ์อาจประกาศกำหนดจำนวนการถือครองสัญญาซื้อขายล่วงหน้าสูงสุดได้ตามที่เห็นสมควร
วันซื้อขายวันสุดท้าย วันทำการก่อนวันทำการสุดท้ายของเดือนที่สัญญาสิ้นสุดอายุ โดยในวันนั้น สัญญาที่หมดอายุจะซื้อขายได้ถึงเวลา 16:30 น.
ราคาที่ใช้ชำระราคาซื้อขายในวันสุดท้าย คำนวณ ดังนี้
ราคาต่อน้ำหนักทองคำ 1 บาท (ใช้ค่าทศนิยม 2 ตำแหน่ง)
= London Gold AM Fixing x (15.244/31.1035) x (0.965/0.995) x (THB/USD) โดยที่
- London Gold AM Fixing เป็นราคาต่อ 1 troy ounce ของทองคำที่มีความบริสุทธิ์ 99.5% ซึ่งมีน้ำหนักเท่ากับ 31.1035 กรัม
- ทองคำหนัก 1 บาท เท่ากับ 15.244 กรัม
- 0.965 คือ ตัวแปรที่ใช้ปรับค่าความบริสุทธิ์ของทองคำให้เป็น 96.5%
- THB/USD เป็นอัตราแลกเปลี่ยนตามที่ตลาดอนุพันธ์ประกาศกำหนด
ซึ่งจะคำนวณจากค่าเฉลี่ยของอัตราแลกเปลี่ยนที่ได้รับจากธนาคารพาณิชย์
วิธีการส่งมอบ/ชำระราคา ชำระราคาเป็นเงินสด

Silver Futures

Silver Futures (สัญญาซื้อขายโลหะเงินล่วงหน้า) เป็นสัญญาซื้อขายล่วงหน้าประเภทหนึ่งในตลาดอนุพันธ์ (TFEX) ที่ “ผู้ซื้อ” และ “ผู้ขาย” ตกลงว่าจะซื้อขายโลหะเงินในอนาคต เช่น ในอีก 2 เดือนข้างหน้า เป็นต้น โดยมีการกําหนดราคาซื้อขายกันในวันนี้ แต่จะจ่ายชําระเงินเมื่อถึงวันส่งมอบในอนาคต อย่างไรก็ดี ซิลเวอร์ฟิวเจอร์สที่ซื้อขายกันใน TFEX นั้น จะไม่มีการส่งมอบโลหะเงินกันจริง แต่จะใช้การชําระราคาซื้อขายส่วนต่างเป็นเงินสดแทน ส่วนเงื่อนไขต่าง ๆ ในสัญญานั้น เช่น ความบริสุทธิ์ของโลหะเงิน ปริมาณหรือน้ำหนักโลหะเงินที่จะซื้อขายต่อ 1 สัญญา อายุสัญญา เป็นต้น ล้วนเป็นมาตรฐานที่ TFEX เป็นผู้กําหนด เรียกว่า Contract Specification โดยสิ่งที่ผู้ซื้อและผู้ขายจะตกลงกัน ก็คือ ราคาซื้อขายโลหะเงินล่วงหน้าที่เรียกว่า “ราคาฟิวเจอร์ส” เท่านั้น Silver Futures เริ่มเปิดซื้อขายในตลาดอนุพันธ์เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2554

 

ลักษณะของสัญญา Silver Futures

ลักษณะสัญญา Silver Futures

สินค้าอ้างอิง โลหะเงินที่มีความบริสุทธิ์ .999 หรือ 99.9%
ชื่อย่อสัญญา SV
ขนาดของสัญญา โลหะเงินน้ำหนัก 100 ทรอยเอานซ์
เดือนที่สัญญาสิ้นสุดอายุ

สัญลักษณ์แทนเดือนที่ครบกำหนด

G กุมภาพันธ์ Q สิงหาคม
J เมษายน V ตุลาคม
M มิถุนายน Z ธันวาคม
ช่วงราคาซื้อขายขั้นต่ำ 1 บาท คิดเป็นมูลค่า 100 บาท ต่อ 1 สัญญา
ราคาเสนอซื้อขาย เป็นราคาต่อโลหะเงินน้ำหนัก 1 ทรอยเอานซ์
ช่วงการเปลี่ยนแปลงของราคาสูงสุดแต่ละวัน +10% จากราคาที่ใช้ชาระราคาล่าสุด โดยหากมีการซื้อขายที่ Ceiling และ Floor ดังกล่าว ตลาดอนุพันธ์จะหยุดการซื้อขายชั่วคราว ก่อนเปิดให้ซื้อขายอีกครั้ง พร้อมกับขยายช่วงการเปลี่ยนแปลงราคาเป็น +20% ของราคาที่ใช้ชาระราคาล่าสุด
เวลาซื้อขาย Pre – open (ช่วงก่อนเปิดตลาด) 9.15 – 9.45 น. Morning session (ช่วงเช้า) 9.45 – 12.30 น. Pre – open (ช่วงก่อนเปิดตลาด) 14.00 – 14.30 น. Afternoon session (ช่วงบ่าย) 14.30 – 16.55 น. Pre – open (ช่วงก่อนเปิดตลาด) 19.15 – 19.30 น. Night session (ช่วงกลางคืน) 19.30 – 22.30 น.
การจำกัดฐานะ ตลาดอนุพันธ์อาจประกาศกำหนดจานวนการถือครองสัญญาซื้อขายล่วงหน้าสูงสุด ได้ตามที่เห็นสมควร
วันซื้อขายวันสุดท้าย วันทำการก่อนหน้าวันทำการสุดท้ายของเดือนที่สัญญาสิ้นสุดอายุ โดยในวันนั้นสัญญาที่หมดอายุจะซื้อขายได้ถึงเวลา 16:55 น.
ราคาที่ใช้ชำระราคา ในวันซื้อขายวันสุดท้าย คำนวณโดยอ้างอิงจากราคา London Silver Fixing และใช้อัตราแลกเปลี่ยน THB/USD ที่ตลาดอนุพันธ์ประกาศกำหนด ตามสูตรการคำนวณดังนี้ ราคาต่อโลหะเงินน้าหนัก 1 ทรอยเอานซ์ = London Silver Fixing x (THB/USD)
วิธีการส่งมอบ/ชำระราคา ชำระราคาเป็นเงินสด

SET50 Index Futures

SET50 Index Futures เป็นส่วนผสมของสัญญาฟิวเจอร์ส และดัชนี SET50 ซึ่งก็คือ สัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่มีดัชนี SET50 เป็นสินค้าอ้างอิง ดังนั้นก่อนที่จะทำความเข้าใจ SET50 Index Futures ลองมาทาความรู้จักกับ “ฟิวเจอร์ส” และ “ดัชนี SET50” กันก่อน

ฟิวเจอร์ส หมายถึง สัญญาซื้อขายล่วงหน้าโดยเป็นการทำสัญญาระหว่างคู่สัญญาสองฝ่ายคือ “ผู้ซื้อ” กับ “ผู้ขาย” ที่ตกลงทำสัญญากัน ณ ปัจจุบัน โดยระบุประเภทจำนวนเวลาที่จะส่งมอบสินค้ากัน โดยจะมีการส่งมอบสินค้าและชำระราคาในอนาคตตามที่ได้ตกลงไว้ ไม่ว่าราคาในขณะนั้นจะเป็นเท่าไรก็ตาม และถือว่าทั้งสองฝ่ายมีภาระผูกพันต่อกันที่ต้องปฏิบัติตาม

ดัชนี SET50 ( SET50 Index ) เป็นดัชนีราคาหุ้นที่สะท้อนภาพรวมของตลาดหุ้นว่าเคลื่อนไหวไปในทิศทางใด ขาขึ้น หรือ ขาลงคำนวณมาจากราคาหุ้นสามัญ 50 หุ้นแรกที่ซื้อขายใน ตลาดหลักทรัพย์ที่มีลักษณะ “ ตัวใหญ่ " คือ มีมูลค่าตลาดสูง และ “ ยอดนิยม ” คือ มีสภาพคล่องสูง หุ้นที่นามาคำนวณดัชนี SET50 จะมีการปรับรายชื่อทุกๆ 6 เดือนเนื่องจากสภาพตลาดมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา

ดังนั้นเมื่อเวลาผ่านไปหุ้นที่นำมาใช้คำนวณดัชนีอาจไม่ใช่หุ้นที่ตัวใหญ่ และเป็นที่นิยม 50 อันดับแรกอีกต่อไป จึงมีการปรับรายชื่อหุ้นที่นำมาคำนวณเป็นระยะ ๆ เพื่อให้ได้หุ้นที่เป็น “ ตัวใหญ่ ” และ “ ยอดนิยม ” เหมาะกับ ตลาดขณะนั้นจริงๆ

ดังนั้น SET50 Index Futures ก็คือ สัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่มีสินค้าอ้างอิงเป็นดัชนี SET50 นั่นเอง โดยผู้ซื้อและผู้ขายจะ ส่งคำสั่งซื้อขายผ่าน บริษัท ฮั่งเซ่งเฮง โกลด์ ฟิวเจอร์ส จำกัด เพื่อระบุว่าต้องการจะซื้อหรือขายดัชนี SET50 กันที่เท่าใด

เนื่องจากดัชนี SET50 เป็นตัวเลขดัชนีที่คำนวณมาจากราคาหุ้น จึงไม่มีตัวตนและไม่สามารถส่งมอบกันในการซื้อขายได้ การซื้อขาย SET50 Index Futures จึงใช้วิธีให้ผู้ซื้อและผู้ขายชำระเงินกัน ตามส่วนต่างของกำไรขาดทุนที่เกิดขึ้นแทน เรียกว่า “ การชำระราคาเป็นเงินสด ” ( Cash settlement ) โดยดัชนี SET50 1 จุด จะมีมูลค่าเท่ากับ 1,000 บาท ( ตัวคูณดัชนี = 1,000 บาท ) เช่น หากผู้ลงทุนซื้อ SET50 Index Futures ที่ 500 จุด และต่อมาขายที่ 505 จุด ทำให้ได้กำไร 5 จุด ( 505 จุด – 500 จุด = 5 จุด ) ก็เท่ากับว่าผู้ลงทุน ได้กำไรเป็นเงิน 5,000 บาท ( 5 จุด x 1,000 บาท = 5,000 บาท )

กลยุทธ์การซื้อขายของ SET50 Index Futures

SET50 Index Futures สามารถใช้เป็นเครื่องมือทำกำไรได้ในตลาดได้ ทั้งในภาวะ ตลาดขาขึ้น และตลาดขาลงตามการคาดการณ์ของผู้ลงทุน เนื่องจากผู้ลงทุนสามารถ “ซื้อก่อนขาย” หรือ “ขายก่อนซื้อ” ก็ได้ ดังนี้

คาดว่าตลาดจะเป็น ขาขึ้น ควรใช้กลยุทธ์ "ซื้อ" SET50 Index Futures เรียกว่า
"Long Position"
คาดว่าตลาดจะเป็น ขาลง ควรใช้กลยุทธ์ "ขาย" SET50 Index Futures เรียกว่า
"Short Position"
 

สรุปลักษณะสัญญา SET50 INDEX FUTURES

ลักษณะสัญญา

สินค้าอ้างอิง ดัชนี SET50 ที่คำนวนและเผยแพร่โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ชื่อย่อสัญญา S50
ตัวคูณดัชนี 1,000 บาท ต่อ 1 จุด ดัชนี
เดือนที่สัญญาสิ้นสุดอายุ เดือนมีนาคม
เดือนมิถุนายน
เดือนกันยายน
เดือนธันวาคม
ราคาเสนอซื้อขาย เสนอซื้อขายเป็นระดับดัชนี
ช่วงราคาซื้อขายขั้นต่ำ 0.1 จุด (คิดเป็น 100 บาท ต่อสัญญา)
ช่วงการเปลี่ยนแปลงของราคาสูงสุดแต่ละวัน + 30 % ของราคาที่ใช้ชำระราคาล่าสุด
เวลาทำการ Pre-open: 09:15 น. - 09:45 น.
Morning session: 09:45 น. - 12:30 น.
Pre-open: 14:00 น. - 14:30 น.
Afternoon session: 14:30 น. - 16:55 น.
การจำกัดฐานะ ห้ามมีฐานะสุทธิรวมใน SET50 Index Futures และ SET50 Index Option เมื่อคำนวณฐานะเทียบเท่ากับฐานะใน SET50 Index Futures ในเดือนใดเดือนหนึ่งหรือทุกเดือน รวมกันเกิน 20,000 สัญญา
วันซื้อขายวันสุดท้าย วันทำการก่อนวันทำการสุดท้ายของเดือนที่สัญญาสิ้นสุดอายุ โดยสัญญาที่ครบอายุจะสิ้นสุดการซื้อขายในเวลา 16.30 น.
ราคาที่ใช้ชำระราคาในวันซื้อขายวันสุดท้าย ค่าเฉลี่ยของดัชนี SET50 ในวันซื้อขายวันสุดท้าย โดยคำนวณจากค่าดัชนี SET50 ในช่วง 15 นาทีสุดท้าย และค่าดัชนีราคาปิดของวันนั้น โดยตัดค่าที่มากที่สุด 3 ค่า และค่าที่น้อยที่สุด 3 ค่าออก และใช้ค่าทศนิยม 2 ตำแหน่ง
วิธีการส่งมอบ / ชำระราคา ชำระราคาเป็นเงินสด

Oil Futures น้ำมันดิบล่วงหน้า

ด้วยคุณสมบัติที่ใช้เงินลงทุนน้อย ใช้สร้างโอกาสทำกำไรได้มาก และสามารถใช้กระจายพอร์ตลงทุนได้ การซื้อขายน้ำมันดิบในตลาดล่วงหน้าจึงได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก ทั้งจากกลุ่มผู้ค้าน้ำมัน และจาก ผู้ลงทุนทั่วไป โดยเฉพาะในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมานี้ ที่ราคาน้ำมันดิบมีความผันผวนสูง และมีแนวโน้มปรับตัวสูงขึ้น

สัญญาซื้อขายน้ำมันดิบล่วงหน้า (Oil Futures) ที่ซื้อขายใน TFEX จะเปิดโอกาสให้ผู้ลงทุนสามารถทำกำไรจากการเคลื่อนไหวของราคาน้ำมันดิบ Brent ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และง่ายดาย โดยในการซื้อขาย Oil Futures นั้น ผู้ซื้อและผู้ขายจะทำการตกลงราคาน้ำมันดิบในอนาคต ผ่านวิธีการส่งคำสั่งเสนอซื้อ (Bid) และ เสนอขาย (Offer) ผ่านบริษัท ฮั่วเซ่งเฮง โกลด์ ฟิวเจอร์ส จำกัด ซึ่งคล้ายกับการซื้อขายหุ้น

อย่างไรก็ตาม การซื้อขาย Oil Futures จะไม่มีการส่งมอบน้ำมันดิบจริง แต่จะใช้วิธีชำระเงินตามส่วนต่างของกำไรขาดทุนที่เกิดขึ้น โดยผู้ซื้อจะได้กำไรเมื่อราคา Oil Futures ปรับตัวสูงขึ้น แต่จะขาดทุนเมื่อราคา Oil Futures ปรับตัวลดลง ในทางกลับกัน ผู้ขายจะได้กำไรเมื่อราคา Oil Futures ปรับตัวลดลง แต่จะขาดทุนเมื่อราคา Oil Futures ปรับตัวสูงขึ้น

เนื่องจาก Oil Futures เป็นสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ในการซื้อขาย ผู้ลงทุนจึงระบุว่าต้องการซื้อขายสัญญาที่จะครบกำหนดอายุเมื่อใด และที่ราคาอะไร อย่างไรก็ตาม ผู้ลงทุนไม่จำเป็นต้องระบุลักษณะอื่นๆ ของสัญญา เนื่องจาก TFEX ได้กำหนดลักษณะของสัญญาให้เป็นมาตรฐานแล้ว ดังนี้


วันซื้อขายวันสุดท้าย

วันซื้อขายวันสุดท้าย อยู่ประมาณกลางเดือน โดยตลาดอนุพันธ์จะทำการประกาศวันซื้อขายวันสุดท้าย ที่ชัดเจนเป็นการล่วงหน้า ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบได้จากทางเว็บไซต์ www.tfex.co.th หรือสอบถามจากเจ้าหน้าที่การตลาดได้โดยตรง

ทั้งนี้ ในวันซื้อขายวันสุดท้าย ผู้ลงทุนจะสามารถซื้อขายสัญญาที่กำลังจะหมดอายุได้จนถึงเวลา 22.30 น. ของวันดังกล่าว

เดือนที่สัญญาหมดอายุ

ในแต่ละช่วงเวลาจะมีสัญญาที่ครบกำหนดในเดือนที่ใกล้ที่สุด 3 เดือนติดต่อกันจากปัจจุบัน อย่างไรก็ตาม เนื่องจากสัญญาหมดอายุกลางเดือน จึงต้องดูด้วยว่า ผ่านวันหมดอายุไปแล้วหรือยัง เช่น หากวันซื้อขายวันสุดท้ายเป็นวันที่ 15 ตุลาคม และวันนี้เป็นวันที่ 20 ตุลาคม นั่นหมายความว่า สัญญาเดือนตุลาคมสิ้นสุดอายุไปแล้ว และจะมีสัญญา Brent Crude Oil Futures ที่มีให้ซื้อขายจะครบกำหนดอายุ เดือนพฤศจิกายน เดือนธันวาคม และเดือนมกราคม

 

สรุปลักษณะสัญญา Oil Futures น้ำมันดิบล่วงหน้า

ลักษณะของสัญญา Brent Crude Oil Futures

สินค้าอ้างอิง น้ำมันดิบ Brent
สัญลักษณ์การซื้อขาย BR
ขนาดของสัญญา 100 บาร์เรล (1 บาร์เรล = 158.9873 ลิตร)
ราคาเสนอซื้อขาย เสนอซื้อขายเป็นราคาเงินบาทต่อ 1 บาร์เรล
ช่วงห่างของราคาขั้นต่ำ 1 บาท (คิดเป็น 100 บาทต่อสัญญา)
เวลาการซื้อขาย ครอบคลุมช่วงเช้า ช่วงบ่าย และช่วงกลางคืน
เดือนที่สัญญาครบอายุ เป็นเดือนปฏิทินที่ต่อเนื่องเรียงล้าดับกัน 3 เดือน ( 3 consecutive months) ที่ใกล้ที่สุด นับจากปัจจุบัน
ช่วงการเปลี่ยนแปลงของราคาสูงสุดแต่ละวัน + 10% จากราคาที่ใช้ชำระราคาล่าสุด โดยหากมีการซื้อขายที่ Ceiling หรือ Floor ดังกล่าว ตลาดอนุพันธ์จะหยุดการซื้อขายชั่วคราวก่อนเปิดให้ซื้อขายอีกครั้ง พร้อมกับขยายช่วงการเปลี่ยนแปลงราคาเป็น + 20% ของราคาที่ใช้ชำระราคาล่าสุด
วิธีการส่งมอบ / ชำระราคา ไม่มีการส่งมอบน้ำมันดิบจริง แต่ใช้การชำระราคาเป็นเงินสด (Cash Settlement) ตามกำไรขาดทุนที่เกิดขึ้น
วันซื้อขายวันสุดท้าย (1) วันทำการก่อนหน้าวันในล้าดับที่ 15 นับขึ้นจากสิ้นเดือน หรือ (2) วันทำการก่อนหน้าวันทำการตามข้อ (1) หากวันในลำดับที่ 15 นับจากสิ้นเดือนเป็นวันหยุดทำการ (3) ในกรณีอื่น ให้เป็นไปตามประกาศของตลาดอนุพันธ์
ราคาที่ใช้ชำระราคา วันสุดท้าย กำหนดเป็นราคาต่อ 1 บาร์เรล คำนวณโดยอ้างอิงจากราคา ICE Brent Index ที่เผยแพร่ทาง www.theice.com และแปลงเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน (THB/USD) ที่ตลาดอนุพันธ์ประกาศ

โดยสัญลักษณ์แทนเดือนที่ครบกำหนด มีดังนี้

F มกราคม N กรกฎาคม
G กุมภาพันธ์ Q สิงหาคม
H มีนาคม U กันยายน
J เมษายน V ตุลาคม
K พฤษภาคม X พฤศจิกายน
M มิถุนายน Z ธันวาคม

Stock Futures

Stock Futures คือ สัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่อ้างอิงราคาหุ้น เป็นสัญญาซื้อขายล่วงหน้าประเภทหนึ่งในตลาดอนุพันธ์ (TFEX) โดยผู้ซื้อและผู้ขายตกลงกันในวันนี้ว่า ในอนาคตจะซื้อขายหุ้นกันที่ราคาเท่าไร จำนวนเท่าใด ด้วยคุณลักษณะดังกล่าว ทำให้ Stock Futures เป็นสินค้าที่มีคุณสมบัติน่าสนใจซื้อขาย สำหรับทั้งผู้ลงทุนในหุ้นอยู่แล้ว และผู้สนใจทั่วไป กล่าวคือ เป็นช่องทางสร้างผลกำไรใหม่ๆ ใช้สร้างผลกำไรได้สองทาง สามารถ "ซื้อก่อนขาย" หรือ "ขายก่อนซื้อ" ทำให้ผู้ลงทุนสามารถ ทำกำไรจากส่วนต่างราคาได้ในทุกสภาพตลาด มีอัตราผลตอบแทนสูง ต้นทุนต่ำ และกำไรที่ได้ไม่ต้องเสียภาษี Stock Futures เปิดซื้อขายในตลาดอนุพันธ์เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2551

 

สรุปลักษณะสัญญา Stock Futures

ลักษณะสัญญา Stock Futures

สินค้าอ้างอิง หุ้นสามัญจดทะเบียนตามรายชื่อที่ TFEX ประกาศ
ชื่อย่อสัญญา ชื่อย่อหุ้นอ้างอิง
ตัวคูณดัชนี 1 สัญญามีขนาดเท่ากับ 1,000 หุ้น
เดือนที่สัญญาสิ้นสุดอายุ เดือน มีนาคม มิถุนายน กันยายน และธันวาคม โดยนับไปไม่เกิน 4 ไตรมาส
ราคาเสนอซื้อขาย เสนอซื้อขายเป็นราคาต่อหุ้น
ช่วงราคาซื้อขายขั้นต่ำ 0.01 บาท
ช่วงการเปลี่ยนแปลงของราคาสูงสุดแต่ละวัน +30% ของราคาที่ใช้ชำระราคาล่าสุด
เวลาทำการ Pre-open: 09:15 น. - 09:45 น.
Morning session: 09:45 น. - 12:30 น.
Pre-open: 14:00 น. - 14:30 น.
Afternoon session: 14:30 น. - 16:55 น.
การจำกัดฐานะ ห้ามมีฐานะสุทธิรวมใน Stock Futures ของหุ้นใดหุ้นหนึ่ง ในเดือนใดเดือนหนึ่งหรือทุกเดือนรวมกันเกิน 20,000 สัญญา
วันซื้อขายวันสุดท้าย วันท่าการก่อนวันท่าการสุดท้ายของเดือนที่สัญญาสิ้นสุดอายุ โดยสัญญาที่ครบอายุจะสิ้นสุดการซื้อขายในเวลา 16:30 น.
ราคาที่ใช้ชำระราคาในวันซื้อขายวันสุดท้าย คำนวณจากค่าเฉลี่ยของราคาซื้อขายของหุ้นอ้างอิงของ Stock Futures ในช่วง 15 นาทีสุดท้ายและราคาปิดของหุ้นในวันซื้อขายวันสุดท้าย โดยใช้ค่าทศนิยม 2 ตำแหน่ง
วิธีการส่งมอบ / ชำระราคา ไม่มีการส่งมอบหุ้น แต่จะชำระราคาเป็นเงินสด

SET50 Index Options

SET50 Index Options หมายถึง สัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่ผู้ซื้อได้สิทธิใน การ “ซื้อ” หรือได้รับสิทธิในการ “ขาย” ดัชนี SET50 จากผู้ขายในเงื่อนไขและ ราคาที่ตกลงกันไว้ในสัญญาออปชั่น หรือที่เรียกว่า ราคาใช้สิทธิ (Exercise Price) SET50 Index Options มี จุดเด่นที่สามารถใช้สร้างกลยุทธ์ ทำกำไรได้ใน ทุกสภาวะตลาด สามารถนำมาผสมผสานกับฟิวเจอร์ส หรือหุ้นเพื่อออกแบบกลยุทธ์ลงทุน รับมือกับตลาดได้ทั้งในภาวะขาขึ้น ขาลง และตลาดคงตัว นอกจากนี้ ผู้ลงทุนยังสามารถเลือกรูปแบบการลงทุนที่เสี่ยงน้อยกว่าฟิวเจอร์ส อีกทั้งยังใช้เงินลงทุนน้อยกว่า เพราะสัญญามีขนาดเล็กกว่าฟิวเจอร์สถึง 5 เท่า SET50 Index Options เปิดซื้อขายในตลาดอนุพันธ์ เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2550

 

สรุปลักษณะสัญญา SET50 Index Options

ลักษณะสัญญา

สินค้าอ้างอิง ดัชนี SET50 ที่คำนวณและเผยแพร่ โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ชื่อย่อสัญญา S50C: Call Options S50P: Put Options
ตัวคูณดัชนี 200 บาท ต่อ 1 จุดของดัชนี
เดือนที่สัญญาสิ้นสุดอายุ เดือน มีนาคม มิถุนายน กันยายน และธันวาคม โดยนับไปไม่เกิน 4 ไตรมาส
ช่วงราคาซื้อขายขั้นต่ำ 0.1 จุด (คิดเป็น 20 บาทต่อสัญญา)
ช่วงการเปลี่ยนแปลงของราคาสูงสุดแต่ละวัน +30% ของราคาปิดของดัชนี SET50 ล่าสุด
ประเภทการใช้สิทธิ ใช้สิทธิได้เมื่อสัญญาถึงกำหนดเท่านั้น (European)
ราคาใช้สิทธิ - ให้ช่วงห่างของราคาใช้สิทธิเท่ากับ 10 จุด - ในช่วงเริ่มต้นของทุกวันทาการ กำหนดให้มีออปชั่น Series ต่อไปนี้ At-the-money จานวน 1 series In-the-money และ Out-of-the-money จานวนอย่างละไม่น้อยกว่า 5 series
เวลาทำการ Pre-open: 09:15 น. - 09:45 น.
Morning session: 09:45 น. - 12:30 น.
Pre-open: 14:00 น. - 14:30 น.
Afternoon session: 14:30 น. - 16:55 น.
การจำกัดฐานะ ห้ามมีฐานะสุทธิรวมใน SET50 Index Futures และ SET50 Index Options เมื่อคานวณฐานะเทียบเท่ากับฐานะใน SET50 Index Futures ในเดือนใดเดือนหนึ่งหรือทุกเดือน รวมกันเกิน 20,000 สัญญา
วันซื้อขายวันสุดท้าย วันทำการก่อนวันทำการสุดท้ายของเดือนที่สัญญาสิ้นสุดอายุ โดยสัญญาที่ครบอายุจะสิ้นสุดการซื้อขายในเวลา 16:30 น.
วิธีการส่งมอบ / ชำระราคา ไม่มีการส่งมอบหุ้น แต่จะชำระราคาเป็นเงินสด
ราคาที่ใช้ชำระราคา ในวันซื้อขายวันสุดท้าย ค่าเฉลี่ยของดัชนี SET50 ในวันซื้อขายวันสุดท้าย โดยคำนวณจากค่าดัชนี SET50 ในช่วง 15 นาทีสุดท้าย และค่าดัชนีราคาปิดของวันนั้น โดยตัดค่าที่มากที่สุด 3 ค่า และค่าที่น้อยที่สุด 3 ค่าออก และใช้ค่าทศนิยม 2 ตำแหน่ง
วิธีการส่งมอบ/ชำระราคา ชำระราคาเป็นเงินสด

Interest Rate Futures

Interest Rate Futures หรือ สัญญาซื้อขายล่วงหน้าฟิวเจอร์ส ที่อ้างอิงกับอัตราดอกเบี้ยเป็นเครื่องมือ ทางการเงินประเภทหนึ่ง ที่ใช้เพื่อป้องกัน หรือบริหารความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ย และยังสามารถใช้เป็นเครื่องมือในการทำกำไร จากการเคลื่อนไหวขึ้นลงของอัตราดอกเบี้ย ที่สัญญาซื้อขายล่วงหน้าอ้างอิงไว้ได้ หรือปรับเปลี่ยนสัดส่วนในการลงทุน ได้อย่างรวดเร็ว จึงทำให้ผู้ลงทุนสามารถบริหารจัดการพอร์ตการลงทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 5-Year Thai Government Bond Futures เริ่มเปิดซื้อขายในตลาดอนุพันธ์เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2553

 

สรุปลักษณะสัญญา 5Y Gov Bond Futures

ลักษณะสัญญา Interest Rate Futures

สินค้าอ้างอิง พันธบัตรรัฐบาล อายุ 5 ปี ที่มีอัตราดอกเบี้ยหน้าตั๋ว 5% ต่อปี จ่ายดอกเบี้ย 2 ครั้งต่อปี โดยมีกลุ่มพันธบัตร (Basket of Eligible Bonds) เป็นตัวแทนของสินค้าอ้างอิง
ชื่อย่อสัญญา TGB5
ขนาดของสัญญา มูลค่าเท่ากับ 1,000,000 บาท
เดือนที่สัญญาสิ้นสุดอายุ เดือนมีนาคม มิถุนายน กันยายน และธันวาคม โดยนับไปไม่เกิน 2 ไตรมาส
ช่วงราคาซื้อขายขั้นต่ำ 0.01 (คิดเป็น 100 บาทต่อสัญญา)
ราคาเสนอซื้อขาย เสนอซื้อขายเป็นราคาต่อพันธบัตรมูลค่า 100 บาท
ช่วงการเปลี่ยนแปลงของราคาสูงสุดแต่ละวัน +2.50% จากราคาที่ใช้ชำระราคาล่าสุด โดยหากมีการซื้อขายที่ Ceiling และ Floor ดังกล่าว ตลาดอนุพันธ์จะหยุดการซื้อขายชั่วคราว ก่อนเปิดให้ซื้อขาย อีกครั้ง พร้อมกับขยายช่วงการเปลี่ยนแปลงราคาเป็น + 5% ของราคาที่ใช้ ชำระราคาล่าสุด
เวลาซื้อขาย Pre-open: 09:15 น. - 09:45 น.
Morning session: 09:45 น. - 12:30 น.
Pre-open: 14:00 น. - 14:30 น.
Afternoon session: 14:30 น. - 16:55 น.
การจำกัดฐานะ ห้ามมีฐานะสุทธิรวมในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า 5Y Gov Bond Futures ในเดือนใดเดือนหนึ่งหรือทุกเดือนรวมกันเกินกว่า 10,000 สัญญา
วันซื้อขายวันสุดท้าย วันพุธที่สามของเดือนที่สัญญาสิ้นสุดอายุ โดยในวันนั้นสัญญาที่หมดอายุ จะซื้อขายได้ถึง เวลา 16:00 น.
ราคาที่ใช้ชำระราคา ในวันซื้อขายวันสุดท้าย กำหนดเป็นราคาต่อพันธบัตรมูลค่า 100 บาท และคำนวณจากอัตราคิดลด (Yield) ของกลุ่มพันธบัตร (Basket of Eligible Bonds) ในวันสุดท้ายของการซื้อขาย ซึ่งอัตราคิดลดของพันธบัตรแต่ละรุ่นในกลุ่มพันธบัตรนั้น จะเป็นข้อมูลที่ได้รับ จากสถาบันการเงินที่ตลาดอนุพันธ์กำหนด
วิธีการส่งมอบ/ชำระราคา ชำระราคาเป็นเงินสด

Sector Index Futures

Sector Index Futures เป็นสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่อ้างอิงดัชนีหมวดธุรกิจใน ตลาดหลัก
ทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยมีลักษณะเด่น คือ เป็นสัญญาที่เปิดโอกาสให้ผู้ลงทุนสามารถ
ซื้อ หรือ ขาย เพื่อทำกำไร และบริหารความเสี่ยงบนการเคลื่อนไหวของดัชนีหมวดธุรกิจได้
อย่างมีประสิทธิภาพ เนื่องจากอัตราการเติบโตในอนาคตของธุรกิจแต่ละหมวดอาจมีการปรับ
ตัวไปในทิศทางเดียวหรือต่างไปจากสภาวะเศรษฐกิจโดยรวม Sector Index Futures จึง
เป็นเครื่องมือการลงทุนที่จะช่วยให้ผู้ลงทุนจัดกลยุทธ์และปรับพอร์ตลงทุนให้มีผลตอบแทน
ตามการเคลื่อนไหวของดัชนีหมวดธุรกิจตามที่ต้องการ และสามารถปรับพอร์ตลงทุนเพื่อลด
ผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจโดยรวมได้เช่นกัน


ทั้งนี้ Sector Index Futures มีกำหนดเริ่มซื้อขายครั้งแรกในเดือนตุลาคม 2555 โดย
ประกอบด้วย 5 หมวดธุรกิจ อันได้แก่ ธนาคาร เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
พลังงาน พาณิชย์ และ อาหารและเครื่องดื่ม

 

สรุปลักษณะสัญญา Sector Index Futures

ลักษณะสัญญา Sector Index Futures

สินค้าอ้างอิง ดัชนีหมวดธุรกิจ ซึ่งคำนวณและเผยแพร่โดยตลาดหลักทรัพย์
ดังต่อไปนี้
ธนาคาร
เทคโนโลยี สารสนเทศ
และการสื่อสาร
พลังงาน
พาณิชย์
อาหารและ
เครื่องดื่ม
ชื่อย่อสัญญา
BANK
ICT
ENERG
COMM
FOOD
ตัวคูณดัชนี
1,000บาทต่อ 1 จุดของดัชนี
เดือนที่สัญญาสิ้นสุดอายุ
(Settlement Month)
เดือน มีนาคม มิถุนายน กันยายน และธันวาคม โดยนับไป
ไม่เกิน 4 ไตรมาส
(March, June, September, December up to 4 quarters)
ราคาเสนอซื้อขาย
(Price Quotation
แสดงราคาเสนอซื้อหรือขายเป็นระดับดัชนี
ช่วงราคาซื้อขายขั้นต่ำ
(Minimum Tick Size)
0.1 จุดดัชนี
(คิดเป็น 100 บาทต่อสัญญา)
1 จุดดัชนีี
(คิดเป็น 10 บาทต่อสัญญา)
ช่วงการเปลี่ยนแปลง ของราคาสูงสุดแต่ละวัน
(Daily Price Limit)
ไม่เกิน +30% ของราคาสำหรับการส่งมอบ หรือใช้อ้างอิง
เพื่อคำนวณส่วนต่าง ของราคาเพื่อใช้ในการชำระหนี้ประจำวัน
ล่าสุด
เวลาซื้อขาย
(Trading Hour)
Pre-open: 09:15 น. - 09:45 น.
Morning session: 09:45 น. - 12:30 น.
Pre-open: 14:00 น. - 14:30 น.
Afternoon session: 14:30 น. - 16:55 น.
การจำกัดฐานะ
(Speculative Position Limit)
ห้ามมีฐานะรวมสุทธิในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
Sector Futures ที่อ้างอิงกับดัชนีหมวดธุรกิจใดหมวด
ธุรกิจหนึ่งที่หมดอายุเดือนใดเดือนหนึ่งหรือทุกเดือน
รวมกันเกินกว่า 20,000 สัญญา
วันซื้อขายวันสุดท้าย
(Last Trading Day)
วันทำการก่อนวันทำการสุดท้ายของเดือนที่ชำระราคา หรือส่ง
มอบของสัญญาซื้อขายล่วงหน้า โดยสัญญาที่ครบอายุจะ
สิ้นสุดการซื้อขายในเวลา 16:30 น.
ราคาที่ใช้ชำระราคา ในวันซื้อขายวันสุดท้าย
(Final Settlement Price)
ค่าเฉลี่ยของดัชนีหมวดธุรกิจอ้างอิงในวันสุดท้ายของการ
ซื้อขาย โดยคำนวณจากค่าดัชนีหมวดธุรกิจอ้างอิงในช่วง
15 นาทีสุดท้าย และค่าดัชนีราคาปิดของวันนั้น หลังจาก
ตัดค่าที่มากที่สุด 3 ค่า และค่าที่น้อยที่สุด 3 ค่าออกแล้ว
และใช้ค่าทศนิยม 2 ตำแหน่ง
วิธีการส่งมอบ/ชำระราคา ชำระราคาเป็นเงินสด (Cash Settlement)
         
ช่องทางการซื้อขาย

ติดต่อขอรับใบสมัครได้ ณ ที่ทำการบริษัท อาคารฮั่วเซ่งเฮง 2 ชั้น 2
วันและเวลาทำการ วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 8.30 – 17.30 น.
โทรศัพท์ 02 223 2288
โทรสาร 02 223 1333


เปิดบัญชีซื้อขายฟิวเจอร์ส

เอกสารประกอบการขอสมัครสมาชิก 1) คำขอเปิดบัญชีและสัญญาซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า 1 ชุด
2) สำเนาบัตรประชาชน / บัตรประจำตัวข้าราชการ / หนังสือเดินทาง 1 ชุด
3) สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ชุด
4) รายการเดินบัญชี (Statement) ย้อนหลัง 3 เดือน 1 ชุด
5) สำเนาบัญชีเงินฝากหน้าแรก (สำหรับการรับ – จ่ายเงินทางบัญชี) 1 ชุด (แยกต่างหาก
    จากรายการบัญชี (Statement) ย้อนหลัง 3 เดือน)
6) แบบฟอร์ม ATS / Direct Debit หรือ Internet Banking (กรณีสมัครใช้บริการ)
    *
เอกสารตามข้อ 1) และ 6) รับได้ ณ ที่ทำการบริษัท อาคารฮั่วเซ่งเฮง 2 ชั้น 4


ขั้นตอนการสมัคร 1) กรอกใบสมัครพร้อมแนบเอกสารในการสมัคร
2) วางเงินหลักประกัน แบ่งได้ ดังนี้


เตรียมเงินหลักประกัน ลูกค้าจะต้องวางเงินในอัตราที่กำหนด เพื่อเป็นหลักประกันสัญญาซื้อขายในบัญชีของตนเอง จากนั้นจึงจะสามารถส่งคำสั่งซื้อ หรือขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าได้ โดยเงินวางหลักประกัน จะถูกแบ่งเป็นประเภท ดังนี้


เงินที่เกินจาก
วงเงินหลักประกัน
จำนวนเงินที่วางเป็นหลักประกันนั้น ควรรวมค่านายหน้าซื้อขาย และภาษีมูลค่าเพิ่มเข้าไปด้วย
 
หลักประกันเริ่มต้น
(Initial Margin – IM)
คือจำนวนทรัพย์สินขั้นต่ำที่ผู้ลงทุน ต้องวางเป็นประกันในการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า เมื่อมีการสร้างฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าขึ้นใหม่
 
หลักประกันรักษาสภาพ
( Maintenance Margin
– MM )
จำนวนทรัพย์สินขั้นต่ำ ที่ผู้ลงทุนต้องดำรงไว้ตลอดเวลา เมื่อที่มีฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้า เพื่อเป็นประกันในการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
 
หลักประกันบังคับปิดสัญญา
( Force Close Margin
– FM )
เมื่อเงินในบัญชีเหลืออยู่ต่ำกว่า “ ระดับหลักประกันบังคับปิดสัญญา” ระบบจะทำการแจ้งเตือนนักลงทุน ให้ปิดสถานะการซื้อ หรือขาย ที่นักลงทุนถือครองอยู่


** หลักประกันสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามที่ TCH กำหนด


 

ลูกค้าจำเป็นต้องโอนเงินเข้าบัญชีเพื่อวางหลักประกันก่อนทำรายการซื้อขาย

ข้อชี้แจงนักลงทุนและวิธีปฎิบัติสำหรับลูกค้าสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
ดาวน์โหลดเลขที่บัญชีสำหรับสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ฟิวเจอร์ส)
ดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบฝากถอนหลักประกัน (deposit withdrawal)
ดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบเปลี่ยนแปลงข้อมูล
ประกาศแนวทางการปฏิบัติงานขยายเวลาซื้อขายโลหะมีค่า
ดาวน์โหลดโปรแกรม Aspen
ดาวน์โหลดคู่มือการติดตั้ง Aspen for Windows
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน New Streaming

ดาวน์โหลดนโยบายด้านการกำกับดูแลการปฏิบัติงาน

 


การส่งคำสั่งซื้อขาย
  1) ผ่านเจ้าหน้าที่การตลาด
  2) ผ่าน Internet
  3) ลูกค้าควรชี้แจงข้อมูลสำหรับการซื้อขาย ให้เจ้าหน้าที่การตลาดทราบ ให้ครบถ้วนว่าลูกค้ามีความประสงค์จะต้องการซื้อก่อน (เรียกว่าเปิดสถานะ Long หากมองว่าสินค้าอ้างอิงจะมีราคาสูงขึ้นในอนาคต) หรือหากต้องการขายก่อน (เรียกว่าเปิดสถานะ Short หากมองว่าสินค้าอ้างอิงจะมีราคาถูกกว่าราคาในปัจจุบัน)
  4) หลังจากเปิดสถานะแล้วจะต้องมีการปิดสถานะ เพื่อทำกำไร หรือ ตัดขาดทุน ( ปิด Short หรือ ปิด Long ) สัญญาประเภทไหนที่ต้องการซื้อสัญญาที่จะหมดอายุในเดือนใด (ใกล้ / กลาง / ไกล )
  5) ต้องการซื้อหรือขายที่ราคาเท่าใด
ต้องการซื้อ ณ ราคาปัจจุบันให้ดูฝั่ง Offer หรือต้องการราคาที่ถูกกว่า
ณ ราคาปัจจุบัน ให้ตั้ง Order รอไว้ฝั่ง Bid
ต้องการขาย ณ ราคาปัจจุบันให้ดูฝั่ง Bid หรือต้องการราคาที่แพงกว่า
ณ ราคาปัจจุบัน ให้ต้อง Order รอไว้ที่ฝั่ง Offer

ต้องการซื้อหรือขายจำนวณกี่สัญญา ต้องไม่เกินจากเงินวางหลักประกันที่
นักลงทุนฝากไว้กับบริษัท
  6) สรุปกำไรขาดทุนทุกวัน หากมีผลกำไรเกิดขึ้นจะมีการปรับเงินส่วนเพิ่ม ในหลักประกันเทียบเท่าเงินสด (Equity Balance : EB) แต่หากขาดทุน จะมีการหักเงินออกจากหลักประกันเทียบเท่าเงินสด (Equity Balance : EB) ของบัญชีลูกค้าเช่นกัน
  7) ตรวจสอบสถานะการลงทุนของตนเองตลอดเวลา ว่ามีผลการลงทุนเป็นกำไร หรือขาดทุนอย่างไรบ้าง ทั้งนี้ผู้ลงทุน สามารถเลือกที่จะปิดสถานรายการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ของตนเองได้ตลอดเวลาระหว่างช่วงเวลาการซื้อขาย โดยไม่ต้องรอจนสัญญาสิ้นสุดอายุ

1. โอนเงิน

 

2. ATS


ATS   ผ่านระบบการหักบัญชี ตามเกณฑ์ของแต่ละธนาคาร

ชื่อ
นามสกุล
เบอร์ติดต่อ
อีเมล์
รายละเอียดณ ที่ทำการบริษัท
อาคาร ฮั่วเซ่งเฮง 2 ชั้น 2
วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 9.30 – 17.00 น.
โทรศัพท์ 02 223 2288
โทรสาร 02 223 1333
อีเมล์ futures@hshfutures.com